آشنایی با باندهای VHF و UHF

 

    باند VHF در فرکانسهای 174 مگاهرتز تا 230 مگاهرتز قرار داشته، کانالهای 5 تا 12 در این باند هستند و پهنای فرکانس هر کانال در این باند 7 مگاهرتز میباشد.

    باند UHF در فرکانسهای 470 مگاهرتز تا 862 مگاهرتز قرار میگیرند و کانالهای 21 تا 69 در این باند هستند و پهنای فرکانس هر کانال در این باند 8 مگاهرتز در نظر گرفته شده است.

برای آشنایی با فرکانسها و کانالهای باندهای VHF و UHF جدول زیر را ملاحظه فرمایید:

 

 

 

5

 

Channel

MHz

181

...

174

VHF Band

6

 

Channel

MHz

188

...

181

7

 

Channel

MHz

195

...

188

8

 

Channel

MHz

202

...

195

9

 

Channel

MHz

209

...

202

10

 

Channel

MHz

216

...

209

11

 

Channel

MHz

223

...

216

12

 

Channel

MHz

230

...

223

21

 

Channel

MHz

478

...

470

UHF Band

22

 

Channel

MHz

486

...

478

23

 

Channel

MHz

494

...

486

24

 

Channel

MHz

502

...

494

25

 

Channel

MHz

510

...

502

26

 

Channel

MHz

518

...

510

27

 

Channel

MHz

526

...

518

28

 

Channel

MHz

534

...

526

29

 

Channel

MHz

542

...

534

30

 

Channel

MHz

550

...

542

31

 

Channel

MHz

558

...

550

32

 

Channel

MHz

566

...

558

33

 

Channel

MHz

574

...

566

34

 

Channel

MHz

582

...

574

35

 

Channel

MHz

590

...

582

36

 

Channel

MHz

598

...

590

37

 

Channel

MHz

606

...

598

38

 

Channel

MHz

614

...

606

39

 

Channel

MHz

622

...

614

40

 

Channel

MHz

630

...

622

41

 

Channel

MHz

638

...

630

42

 

Channel

MHz

646

...

638

43

 

Channel

MHz

654

...

646

44

 

Channel

MHz

662

...

654

45

 

Channel

MHz

670

...

662

46

 

Channel

MHz

678

...

670

47

 

Channel

MHz

686

...

678

48

 

Channel

MHz

694

...

686

49

 

Channel

MHz

702

...

694

50

 

Channel

MHz

710

...

702

51

 

Channel

MHz

718

...

710

52

 

Channel

MHz

726

...

718

53

 

Channel

MHz

734

...

726

54

 

Channel

MHz

742

...

734

55

 

Channel

MHz

750

...

742

56

 

Channel

MHz

758

...

750

57

 

Channel

MHz

766

...

758

58

 

Channel

MHz

774

...

766

59

 

Channel

MHz

782

...

774

60

 

Channel

MHz

790

...

782

61

 

Channel

MHz

798

...

790

62

 

Channel

MHz

806

...

798

63

 

Channel

MHz

814

...

806

64

 

Channel

MHz

822

...

814

65

 

Channel

MHz

830

...

822

66

 

Channel

MHz

838

...

830

67

 

Channel

MHz

846

...

838

68

 

Channel

MHz

854

...

846

69

 

 

Channel

MHz

862

...

854

 

  منبع